متن خبر

Telegram
Email
Print

الزام دوره‌ آمـوزش «ضوابط صرفه‌جویی انـرژی در سـاختمان‌هـا»بـرای تمام رشته‌ها

الزام دوره‌ آمـوزش «ضوابط صرفه‌جویی انـرژی در سـاختمان‌هـا»
بـرای تمام رشته‌های مهندسـی معمـاری، عمـران، بـرق و مکانیـک
بـرای ارتقـا و تمدیـد پروانه مهندســی

الزام برای ارتقای پروانه از ابتدای مرداد ۱۴۰۲
الزام برای تمدید پروانه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار