جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

متن خبر

Telegram
Email
Print

الزام دوره‌ آمـوزش «ضوابط صرفه‌جویی انـرژی در سـاختمان‌هـا»بـرای تمام رشته‌ها

الزام دوره‌ آمـوزش «ضوابط صرفه‌جویی انـرژی در سـاختمان‌هـا»
بـرای تمام رشته‌های مهندسـی معمـاری، عمـران، بـرق و مکانیـک
بـرای ارتقـا و تمدیـد پروانه مهندســی

الزام برای ارتقای پروانه از ابتدای مرداد ۱۴۰۲
الزام برای تمدید پروانه از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار