گروه تخصصی شهرسازی

ردیفنام و نام خانوادگی
۱خانم دکتر گلدیس وحیدی برجی
۲خانم مهندی بنفشه یادگارزاده
۳خانم مهندس سیما یارمحمدی
۴آقای مهندس علی دانشوری
۵آقای مهندس سالار تاتاری