هیات مدیره

کیان حصاری

رئیس سازمان

رشته تاسیسات مکانیکی

حسین رمضانی

نائب رئیس اول

رشته عمران

مجید شکری

نائب رئیس دوم

رشته برق

ونداد گرمه

دبیر هیات مدیره

رشته عمران

رضا فتحی

خزانه دار

رشته عمران

رضا کمالی مطلق

عضو هیات مدیره

رشته عمران

مهروز حسینچی

عضو هیات مدیره

رشته تاسیسات مکانیکی

حامد حقانی

عضو هیات مدیره

رشته برق

محمود حیدری

عضو هیات مدیره

رشته معماری