جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوالات متداول در خصوص آزمون نظام مهندسی

پاسخ به سوالات رایج درخصوص آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی

ضمن تاکید موکد به داوطلبان محترم آزمون‌های ورود به حرفه مبنی بر مطالعه دقیق مفاد دفترچه‌ راهنما و دستورالعمل‌های اجرایی «ثبت‌نام»، «شرکت در جلسه» و« اعلام نتایج آزمون‌ها» که برای هر آزمون تنظیم و همزمان با مراحل مختلف آزمون در سامانه ثبت‌نام درج می‌گردد، اشعار می‌دارد پاسخ عموم سوالات داوطلبان محترم در این دستورالعمل‌ها منظور شده است، علی‌ایحال جهت اطلاع بیشتر داوطلبان پاسخ برخی سوالات رایج درخصوص آزمون‌ها در بخش زیر ارائه می‌گردد:

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بهکار مهندسی پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از هفت رشته اصلی قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و
ترافیک میبایست ابتدا از اداره کل راه و شهرسازی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی که میخواهند در آن استان پروانه
اشتغال به کار دریافت نموده و فعالیت حرفهای انجام دهند، از امکان اخذ پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت موردنظر مطمئن
گردند. با توجه به مفاده ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ۳ سال کارآموزی یا سابقه کار
میتوانند در آزمونها شرکت نمایند. کاردانها و معماران تجربی نیز میبایست مراتب امکان اخذ پروانه اشتغال به کار را از سازمان
نظام کاردانی ساختمان استان استعلام نمایند.

آزمونهای ورود به حرفه در هر سال با توجه به هماهنگیهای انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور
در دو نوبت برگزار خواهد شد که بطور معمول هر نوبت در یک نیمه از سال خواهد بود. خبرهای تکمیلی
درخصوص هر یک از آزمونها در فواصل زمانی مشخص در بخش اخبار سایت و همین صفحه اعلام خواهد
شد. لازم بذکر است فرصت ثبت نام برای هر آزمون مطابق برنامه زمانبندی آن حداقل یک ماه خواهد بود و
اطلاعرسانیهای کافی از طریق سایت و همچنین سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی استانها انجام خواهد
شد.

زمان دقیق اعلام نتایج هر آزمون در زمان صدور کارت شناسایی هر آزمون (کارت ورود به جلسه) در
«راهنمای شرکت در جلسه آزمون» درج میشود. این زمان بطور معمول برای هر آزمون حدود ۲ ماه پس از
برگزاری آزمون خواهد بود. نتایج آزمون رشته معماری طراحی به دلیل تصحیح برگهها بصورت دستی در
برخی از آزمونها دیرتر اعلام خواهد شد که اخبار مربوط به آن در سامانه اعلام میشود.

زمان دقیق مراجعه افراد پذیرفته شده در آزمون (قبولشدگان) جهت تحویل مدارک و انجام سایر مراحل
دریافت پروانه اشتغال به کار، در «راهنمای اعلام نتایج آزمون» درج و همزمان با اعلام نتایج آزمون در
سامانه ثبتنام اطلاعرسانی میگردد. این زمان بطور معمول برای هر آزمون حدود ۳ ماه پس از برگزاری
آزمون خواهد بود.

ا عنایت به مفاد دستورالعمل شماره ۱۱۹۵۵/۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۸۴ اعتبار قبولی هر آزمون درصورت رعایت
شرایط و ضوابط دستورالعملهای آن آزمون، با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان حداکثر تا چهار سال
پس از زمان برگزاری هر آزمون خواهد بود. بدیهی است درصورت سپری شدن بیش از مدت زمان چهار سال
به هیچ عنوان قبولیهای صادره معبتر نخواهد بود و متقاضی میبایست مجدداً در آزمونهای ورود به حرفه
شرکت نماید.

متقاضیانی که ثبت نام آنها به هر دلیل موفق نبوده و یا بنا به مصوبات کمیسیون همارزی رشته ها شرایط اخذ پروانه را نداشته و درخواست انصراف و عودت هزینه را دارند، میتوانند در هر آزمون بعد اتمام زمان ثبتنام آزمون از طریق ارسال درخواست خود به آدرس ایمیلی که در اطلاعیه عودت هزینه ها در بخش اخبار سایت درج میگردد اقدام نمایند.

به منظور رعایت مسائل حفاظتی آزمونها امکان درج تمام دفترچه ها در سامانه مقدور نیست.

طور معمول پس از درج سوالات و کلید آنها در سامانه، متقاضیان میتوانند اعتراضات خود به سوالات آزمون را به این دفتر ارسال نمایند. اعتراضات پس از رسیدگی توسط کمیته های تخصصی اصلی و تجدیدنظر درصورت تایید در تصحیح پاسخنامه های کلیه شرکتکنندگان حسب مورد لحاظ خواهد شد. بدیهی است نظر کمیته های تخصصی تجدیدنظر درخصوص صحت و سقم اعتراضات واصله فصل الختام بوده و غیرقابل تغییر است. اعتراضات مربوط به تصحیح پاسخنامه ها میبایست به روالی که در راهنمای اعلام نتایج آزمون درج میشود در مهلت زمانی مقرر به نشانی صندوق پستی ۳۵۵-۱۷۷۷۵) سازمان سنجش) ارسال شود. اعتراض به تصحیح برگه های معماری طراحی نیز میبایست در مهلت زمانی مقرر مندرج در راهنمای اعلام نتایج آزمون با ذکر مشخصات کامل به صندوق پستی ۵۷۳-۱۹۹۳۵) دفتر مقررات ملّی ساختمان) ارسال شود.

مطابق مفاد دستورالعمل نحوهی رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمونهای صدور پروانه اشتغال به کار
مهندسی، کاردانی و تجربی چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی و دفترچه
راهنمای شرکت در جلسه آزمون برای داوطلبانی محرز شود و یا توسط عوامل اجرایی صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر (تخلف در آزمون)، محرومیت از
آزمونهای آتی از یک تا ده سال منظور خواهد شد همچنین چنانچه پس از برگزاری آزمون با بررسیهای
علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامههای داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به
طور غیرمتعارف مشابه و یکسان است (نتایج در دست بررسی)، با تأیید دفتر امور مقررات ملّی ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر امور مقررات ملّی ساختمان میباشد. افرادی که نتیجه آزمون آنها در دست بررسی اعلام شده است میبایست جهت شرکت در مصاحبه شفاهی به اطلاعیه های مربوط در سایت مراجعه نمایند.

همانگونه که در دستورالعمل و راهنمای ثبتنام آزمون و همچنین شرکت در جلسه آزمون تاکید شده است
در هیچ یک از موارد جبران کسری نمره وجود نخواهد داشت و این افراد باید در آزمونهای بعدی شرکت
نمایند.