متن خبر

Telegram
Email
Print

تمدید اعتبار پروانه های اشتغال بکار مهندسی بدلیل شیوع کرونا

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۱۸۱۲۹۱/۴۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ موضوع تمدید اعتبار پروانه های اشتغال بکار مهندسی/ کاردانی/ معمار تجربی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و حسب درخواست های واصلحه مبنی بر تمدید مجدد زمان مذکور به دلیل استمرار شیوع بیماری کرونا و تداخل زمانی با فرآیند برگزاری انتخابات سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان کشور، بدینوسیله موارد زیر جهت اجرا ، ابلاغ میگردد.

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه اشتغال به ایشان در دوره زمانی ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ منقضی شده است، موظفند نسبت به تمدید پروانه اشتغال بکار خود اقدام نموده و در صورت عدم اقدام به استناد بخشنامه مذکورپروانه اشتغال بکار آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ فاقد اعتبار می باشد.

۲- اعتبار کلیه پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه ایشان از ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ به بعد پایان یافته تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ معتبر تمدید میگردد.

اطلاعیه های مهم

آخرین اخبار