چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، خراسان شمالی، بجنورد
۳ الی ۶ مردادماه، محل دائمی نمایشگاه های بجنورد، تخته ارکان، ۱۰% تخفیف حضور در غرفه های نمایشگاه، ویژه اعضای سازمان
“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی”