نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به معاون اول محترم رئیس جمهور در اعتراض به پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر محترم دادگستری – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به معاون اول محترم رئیس جمهور در اعتراض به پیشنهاد حذف ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزیر محترم دادگستری


Related News

Comments are Closed