در خصوص دفاتر طراحی

528 بازدید

تمامی مهندسان طراح حقیقی تا آخر تیر ماه نسبت به تعیین دفتر طراحی خود اقدام نمایند بعد از اتمام این تاریخ ارجاع کار فقط به دفاتر امکان پذیر است ( طبق بند ۵ ماده ۳۳)

حتما به دو نکته در مشارکت نامه توجه نمایید 

۱- حتما عنوان مشارکت نامه مدنی در عنوان مشارکت  ذکر شود .

۲-شخص مسئول دفتر در لیست مشارکت نامه مشخص باشد.


نظرات بسته هستند