لزوم حضور مجريان درهمايش زلزله كيفيت ساخت – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی