سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

منوی سایت

قرارداد اجرا،آزادسازی مجری

قرارداد اجرا(شرایط خصوصی،عمومی) (آخرین نسخه قرارداد اجرا)

استفاده از 27 بهمن ماه اجباری میباشد.
ارایه قرارداد اجرا، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، جدول زمانبندی پیشرفت پروژه (جدول گانت)

آزاد سازی مجری

جدول ساختار شکست(درصد پیشرفت)