سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

منوی سایت

فرم های نظارت

دانلود چک لیست های نظارت

چك ليست پيشنهادي كنترل موارد ايمني (ناظرين و مجري)

اجرای ماده 7  آیین نامه ایمنی کارگاههای ساختمانی توسط ناظرین

دانلود فهرست بازبینی (چک لیست) طراحی تاسیسات برقی ساختمان

لیست کد فرم های سازمانی

چک لیست عمران بتن                                              

چک لیست عمران فلز                                          

چک لیست معماری                                              

چک لیست برق                                                    

چک لیست مکانیک                                              

چک لیست نقشه برداری                                      

چک لیست شهرسازی                                            

درخواست تمدید قرارداد                                    

گزارش تخلف                                                 

ارایه شیت آزمایشگاهی نظارت                            

آزاد سازی و خروج از ظرفیت                                

(مجری حقیقی،حقوقی ، آزادسازی موقت)