منوی سایت

فرم های نظارت

دانلود چک لیست های نظارت

چك ليست پيشنهادي كنترل موارد ايمني (ناظرين و مجري)

اجرای ماده 7  آیین نامه ایمنی کارگاههای ساختمانی توسط ناظرین

دانلود فهرست بازبینی (چک لیست) طراحی تاسیسات برقی ساختمان

لیست کد فرم های سازمانی

چک لیست عمران بتن                                              

چک لیست عمران فلز                                          

چک لیست معماری                                              

چک لیست برق                                                    

چک لیست مکانیک                                              

چک لیست نقشه برداری                                      

چک لیست شهرسازی                                            

درخواست تمدید قرارداد                                    

گزارش تخلف                                                 

ارایه شیت آزمایشگاهی نظارت                            

آزاد سازی و خروج از ظرفیت                                

(مجری حقیقی،حقوقی ، آزادسازی موقت)