منوی سایت

مصوبات هیات مدیره

مصوبه شماره 65 مورخه 98/09/28
نامه سرکار خانم مهندس راحله باباپور (مسئول امور خانه گفتمان معماری) در خصوص نیروهای خانه گفتمان معماری مطرح و مقرر شد: ضمن بررسی با همکاری و مساعدت اقایان مهندس قلی پور و نداف بر اساس شیوه نامه تنظیمی اقدام شود و خانم مهندس راحله باباپور به صورت هفتگی 3 روز مشخص در نوبت صبح به میزان روزانه حداقل 2 ساعت علاوه بر جلساتی که لازم است به فعالیت مبادرت نمایند.