منوی سایت

هیات مدیره

هر يک از سازمان‌هاي استان داري هيات مديره‌اي خواهد بود که از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيات مديره بلامانع است.
تعداد اعضاي اصلي هيات مديره سازمان استان‌ها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکيک رشته‌هاي اصلي خواهد بود.
هيات مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيات رييسه‌اي متشکل از يک رئيس، دو نايب رييس و يک دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آيين‌نامه اجرايي خواهد بود و مي‌تواند به تعداد لازم کميسيون‌هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تاسيس کند.
رييس هيات مديره، رييس سازمان استان نيز محسوب مي‌شود.
شوراي انتظامي و بازرسان
هر سازمان استان داراي يک شوراي انتظامي متشکل از يک نفر حقوقدان به معرفي رييس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس که به معرفي هيات مديره و با حکم شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب مي‌شوند خواهد و بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و کاردان‌هاي فني به عهده شوراي ياد شده است.
هر سازمان حسب مورد داراي يک يا چند بازرس مي‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آيين نامه اجرايي آن و آيين نامه مالي سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارش‌هاي لازم را جهت ارايه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را که به موجب قوانين و مقرارت عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند.