منوی سایت

معرفی سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی حرفه ای، مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل است که نظارت بر اجرای خدمات مهندسی و همچنین بسترسازی در خصوص رشد و اعتلای مهندسی، ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، ارتقای دانش فنی مهندسان، صاحبان حرفه ها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهی مردم نسبت به مقررات ملی ایجاد شده است. بخشی از دستاوردهای اصلی سازمان و اختیارات هیات مدیره شامل بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیه و به اجرا گذاردن استراتژی ها، آیین نامه ها و دستور العمل ها لازم برای انتظام بخشیدن به فعالیتها و تخصصهای هفتگانه مهندسی ساختمان می باشد. علاوه بر آن ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات، حمایت از حقوق اعضای سازمان و حلقه ارتباط بین متخصصین فنی ساختمانی با کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهر سازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها، تائید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان نیز از مسئولیتهای قانونی سازمان می باشد.