چهارمین همایش زلزله نظام مهندسی

 
 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در چهارمین همایش زلزله

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در چهارمین همایش زلزله عنوان کرد: سبک سازی ساختمان ها، عامل موثر در کاهش خسارات زلزله چهارمین همایش زلزله، مدیریت بحران، دورنمای آینده، خراسان شمالی با حضور پروفسور زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله ، دکتر جوان رئیس پژوهشکده زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله و انجمن ژئوفیزیک ایران، دکتر همامی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، مهندس رجب زاده معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی، دکتر مصطفی زاده مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، مهندس رمضانی رئیس سازمانبیشتر بخوانید


مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی درچهارمین همایش زلزله ، مدیریت بحران، دور نمای آینده

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی درچهارمین همایش زلزله ، مدیریت بحران، دور نمای آینده در استان مطرح کرد: قوانین حوزه ساخت و ساز باید اصلاح شود چهارمین همایش زلزله، مدیریت بحران، دورنمای آینده، خراسان شمالی با حضور پروفسور زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله ، دکتر جوان رئیس پژوهشکده زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله و انجمن ژئوفیزیک ایران، دکتر همامی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، مهندس رجب زاده معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی، دکتر مصطفی زاده مدیر کل راه و شهرسازی خراسانبیشتر بخوانید


چهارمین همایش زلزله ، مدیریت بحران، دور نمای آینده در استان خراسان شمالی آغاز شد

چهارمین همایش زلزله ، مدیریت بحران، دور نمای آینده در استان خراسان شمالی آغاز شد چهارمین همایش زلزله، مدیریت بحران، دورنمای آینده، خراسان شمالی با حضور پروفسور زارع مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله ، دکتر جوان رئیس پژوهشکده زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله و انجمن ژئوفیزیک ایران، دکتر همامی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، مهندس رجب زاده معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی، دکتر مصطفی زاده مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی، مهندس رمضانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی و جامعه مهندسانبیشتر بخوانید