ثبت نام

 
 

شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان

شرایط و مدارک ثبت نام انتخابات گروه های تخصصی سازمان استان « بر اساس نظام نامه گروه های تخصصی- پاییز ۱۳۹۵» انتخابات هیات رئیسه گروه تخصصی در رشته مربوطه بر اساس مواد اصلاحی (۵۹) و (۷۷) الی (۷۹) آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۰۵/۱۲/۹۴ و شرایط مندرج در این مواد، از بین اعضای همان رشته در نظام مهندسی ساختمان استان، اعم از اعضای هیات مدیره یا سایر اعضای واجد شرایط برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. مدارک مورد نیاز: ۱- از ارائه اصل و تصویر شناسنامهبیشتر بخوانید