اولین همایش ملی زلزله

 
 

تقدیر و تشکر معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران كشور جهت برگزاری همايش زلزله

تقدیر و تشکر معاون وزير و رئيس سازمان مديريت بحران كشور جهت برگزاری همايش زلزله