انجمن کودکان

 
 

برگزاری نمایشگاه نقاشی به نفع انجمن کودکان سرطانی (عطوفت)