ازمایش

 
 

انجام آزمايش هاي لازم بتن

قابل توجه كليه مهندسان محترم ناظر احتراما با عنايت به اينكه “صدور دستور نمونه گيري به منظور انجام آزمايش هاي لازم بتن مصرفي در ساختمان” و اخذ نتايج آزمايش و بررسي و تصميم گيري جزئي از شرح خدمات مهندسان محترم ناظر مي باشد با توجه به اينكه بالغ بر ۸۰ درصد ساختمان هاي در حال ساخت و طراحي شده از نوع بتني مي باشند لذا مجدداً تاكيد مي گردد بر اجراي دقيق شيوه نامه ها و آئين نامه هاي مربوطه و آزمايش هاي لازم در حوزه هاي مختلف ساخت توجه جديبیشتر بخوانید