اراضی

 
 

طرح انطباق کاربری اراضی

نظر به ضرورت اجرای طرح های توسعه شهری، پیشنهادات تغییر کاربری و یا سایر تغییرات در طرح های جامع و تفصیلی برای اراضی بالاتر از ۲۰۰۰ متر قبل از ارائه به کمیسیون ماده پنج، می بایست گزارش ” انطباق کاربری اراضی” توسط مهندسان شهرساز دارای پروانه مطابق با صلاحیت و ظرفیت تهیه گردد. چارچوب تهیه گزارش انطباق کاربری، شرح خدمات و فرآیند انجام کار مطابق پیوست های زیر می باشد. پیوست شماره یک: چارچوب گزارش انطباق کاربری اراضی پیوست شماره دو: شرح خدمات انطباق کاربری اراضی پیوست شماره سه: فرایندبیشتر بخوانید