قرارداد اجرا،آزادسازی مجری – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی