فرم نظر سنجی همایش زلزله، مدیریت بحران ، دورنمای آینده

با توجه به گذشت یک هفته از زمان برگزاری همایش و عدم ارایه فرم های نظر سنجی از سوی شرکت کنندگان، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید تا از نظرات شما در جهت بهبود برگزار شدن همایش های بعدی استفاده گردد

نظر شما در خصوص اطلاع رسانی برگزاری همایش

 • خوب (38%, 17 Votes)
 • خیلی خوب (29%, 13 Votes)
 • متوسط (22%, 10 Votes)
 • ضعیف (11%, 5 Votes)

Total Voters: 45

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص وب گاه و اطلاع رسانی

 • خوب (40%, 17 Votes)
 • متوسط (23%, 10 Votes)
 • خیلی خوب (19%, 8 Votes)
 • ضعیف (19%, 8 Votes)

Total Voters: 43

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص هزینه ثبت نام

 • ضعیف (50%, 21 Votes)
 • متوسط (33%, 14 Votes)
 • خوب (10%, 4 Votes)
 • خیلی خوب (7%, 3 Votes)

Total Voters: 42

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص زمان برگزاری همایش

 • خوب (46%, 19 Votes)
 • خیلی خوب (20%, 8 Votes)
 • متوسط (20%, 8 Votes)
 • ضعیف (15%, 6 Votes)

Total Voters: 41

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص رضایت مندی از سخنرانان ویژه همایش

 • خوب (29%, 12 Votes)
 • ضعیف (29%, 12 Votes)
 • متوسط (22%, 9 Votes)
 • خیلی خوب (20%, 8 Votes)

Total Voters: 41

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص ارائه دهندگان مقالات علمی

 • ضعیف (46%, 19 Votes)
 • متوسط (29%, 12 Votes)
 • خوب (20%, 8 Votes)
 • خیلی خوب (5%, 2 Votes)

Total Voters: 41

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص پذیرش و نحوه پاسخگویی مسئولین همایش

 • خوب (39%, 16 Votes)
 • متوسط (29%, 12 Votes)
 • ضعیف (22%, 9 Votes)
 • خیلی خوب (10%, 4 Votes)

Total Voters: 41

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص محتوای سخنرانی ها

 • ضعیف (40%, 16 Votes)
 • متوسط (28%, 11 Votes)
 • خیلی خوب (18%, 7 Votes)
 • خوب (15%, 6 Votes)

Total Voters: 40

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص تناسب سخنرانی ها با عنوان همایش

 • ضعیف (41%, 16 Votes)
 • متوسط (31%, 12 Votes)
 • خیلی خوب (15%, 6 Votes)
 • خوب (13%, 5 Votes)

Total Voters: 39

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص زمان برگزاری و اساتید

 • متوسط (31%, 12 Votes)
 • ضعیف (26%, 10 Votes)
 • خوب (23%, 9 Votes)
 • خیلی خوب (21%, 8 Votes)

Total Voters: 39

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص کارگاه های آموزشی

 • ضعیف (57%, 21 Votes)
 • متوسط (22%, 8 Votes)
 • خوب (14%, 5 Votes)
 • خیلی خوب (8%, 3 Votes)

Total Voters: 37

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص کیفیت مکان برگزاری همایش

 • خوب (48%, 19 Votes)
 • خیلی خوب (35%, 14 Votes)
 • بد (10%, 4 Votes)
 • متوسط (8%, 3 Votes)

Total Voters: 40

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص کیفیت غذا و پذیرایی

 • خیلی خوب (40%, 16 Votes)
 • خوب (33%, 13 Votes)
 • متوسط (18%, 7 Votes)
 • ضعیف (10%, 4 Votes)

Total Voters: 40

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص نظم و ترتیب برگزاری و مدیریت اجرایی همایش

 • خوب (38%, 15 Votes)
 • خیلی خوب (30%, 12 Votes)
 • متوسط (20%, 8 Votes)
 • ضعیف (13%, 5 Votes)

Total Voters: 40

Loading ... Loading ...

نظر شما در خصوص رضایت مندی از مجری همایش

 • خوب (32%, 13 Votes)
 • خیلی خوب (27%, 11 Votes)
 • ضعیف (22%, 9 Votes)
 • متوسط (20%, 8 Votes)

Total Voters: 41

Loading ... Loading ...