مصوبات هیات مدیره

مصوبه شماره ۶۵ مورخه ۹۸/۰۹/۲۸
نامه سرکار خانم مهندس راحله باباپور (مسئول امور خانه گفتمان معماری) در خصوص نیروهای خانه گفتمان معماری مطرح و مقرر شد: ضمن بررسی با همکاری و مساعدت اقایان مهندس قلی پور و نداف بر اساس شیوه نامه تنظیمی اقدام شود و خانم مهندس راحله باباپور به صورت هفتگی ۳ روز مشخص در نوبت صبح به میزان روزانه حداقل ۲ ساعت علاوه بر جلساتی که لازم است به فعالیت مبادرت نمایند.