شیوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها

عنوان نمايش
دستورالعمل طراحي سازه اي و الزامات و ضوابط  نماي خارجي ساختمان ها: ضابطه شمار ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه دانلود
توصيه نامه ميانقابها  به همراه فايل ترسيمي  دانلود