سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی