سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

North Khorasan Construction Engineering Organization

رفع ابهام از نحوه ی اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان