بازخوانی موادی از مبحث 2 مقررات ملی ساختمان ایران (نظامات اداری) توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت – سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی
Main Menu

بازخوانی موادی از مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ایران (نظامات اداری) توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت

بازخوانی موادی از مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان ایران (نظامات اداری) توسط ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با موضوع نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه نظارت

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس رمضانی در پاسخ به مطالبات و ابهامات مطرح شده توسط احدی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضمن دعوت از تمام اعضا به بازخوانی آخرین ویرایش های انجام شده مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان، ماده -۱۳ ۷، درخصوص نحوه گزارش هاي مربوط به ساختمانهاي تحت نظارت و ماده ۱۶ـ۲ نحوه گردش كار معرفي ناظران به صاحب كاران و شهرداري را بازخوانی و تشریح نمودند.

ماده ۱۶ـ۲ گردش كار معرفي ناظران به صاحب كاران و شهرداري

۱-۲-۱۶ : صاحبكار ساختمان پس از مراجعه بـه مرجـع صـدور پروانـه سـاختمان و تشـكيل پرونـده ساختمان و دريافت دستور نقشه (مجوز تهيه نقشه) و مراجعه به طراح و تهيه طرح اوليه و اخذ تاييديه طرح به لحاظ رعايت ضوابط شهرسازي از مرجع صدور پروانه ساختمان ، بـا در دسـت داشـتن دفتـرچه اطلاعات ساختمان تكميل شده توسط طراح به همراه يكسري نقشه هـاي اجرايـي كامـل، بـه سـازمان استان مراجعه و ضمن معرفي مجري مورد نظر خود درخواست معرفي ناظران مربوط به ساختمان خود را مي نمايد.

۲-۲-۱۶ : سازمان استان پس از كنترل صلاحيت و ثبـت ظرفيـت اشـتغال طـراح و مجـري در دفـاتر مربوطه و كنترل نقشه هاي تهيه شده به صورت كامل و همچنين بازبيني دفترچه اطلاعـات سـاختمان ارايه شده توسط طراح ، با توجه به ماده ۳۷ قانون و تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين نامه ماده ۳۳ ، حق الزحمـه نظارت ناظران، ناظرهماهنگ كننده و تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكـي سـاختمان ، حسـب گـروه ساختمان براساس قيمت هاي مندرج در جدول شـماره ۱۰ فصـل پـنجم ايـن مجموعـه شـيوه نامـه را محاسبه و به صاحبكار اعلام مي نمايد.

 :3-2-16 صاحب كار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واريز نموده و رسيدهاي مربوطه را به سازمان استان تسليم مي نمايـد، (نحـوه محاسـبه حـق الزحمـه نظـارت و تهيـه و صـدور شناسنامه فني و ملكي در فصل پنجم اين مجموعه شيوه نامه اعلام گرديده است) سـازمان اسـتان نيـز پس از دريافت رسيدهاي فوق نسبت به معرفي ناظران و تعيين نـاظر هماهنـگ كننـده سـاختمان بـه مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب كار اقدام مي نمايد.

 :4-2-16 صاحب كار با در دست داشتن معرفي نامه مربوط به ناظران و ناظر هماهنگ كننده و مجري به همراه نقشه هاي اجرايي كنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صـدور پروانه ساختمان مراجعه مي نمايد.

ماده ۱۶ـ۳: نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران

۱-۳-۱۶ : سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صـاحب كـار بـه حسـاب سـازمان استان را كسر و مابقي مبلغ را با توجه به مراحل اجراي پروژه به روشي كه به تصويب سـازمان اسـتان خواهد رسيد در ازاي ارايه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.

ماده۷-۱۳ : به منظور ايجاد همـاهنگي در كارهـاي نظـارت نـاظران حقيقـي و حقـوقي رشـته هـاي مختلـف ساختمان و ارسال گزارش هاي مراحل اصلي كار حاصل از بازديـد هـاي مكـرر نـاظران از عمليـات اجرايـي ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، كه بايد براسـاس شـرح خـدمات مهندسـان رشته هاي ساختمان انجـام پذيرد، ناظران رشته هاي معماري، عمـران، بـرق و مكانيـك و نـاظر هماهنـگ كننده كه يكي از ناظران رشته هاي معماري يا عمران همان كار خواهد بود، توسط سازمـان استـان تعيين و به صاحب كار، شهرداري و مجري ساختمان معرفي مي شوند. ناظر هماهنگ كننده هـر سـاختمان بايـد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود و ساير ناظران را وفق مفاد ماده ۲۳ آيـين نامـه مـاده ۳۳ و ترتيبات تبصره همين ماده به شرحي كه در ذيل اين بند ذكر مي شود به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسليم نموده و چنانچه در حين اجراي ساختمان با تخلفي برخورد نمايد و يا ساير نـاظران به او اعلام دارند مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايد.

-۷-۱۳ ۱: گزارش هاي مربوط به ساختمانهاي گروه «الف و ب»

الف) گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعلام شروع عمليات ساختماني؛

ب) گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري ها و پايان پيسازي ساختمان؛

پ) گزارش پايان اسكلت و سقف هاي ساختمان و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي؛

ت) گزارش پايان سفت كاري ساختمان؛

ث) گزارش پايان عمليات تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي توكار و موتورخانه ساختمان؛

ج) گزارش پايان عمليات نازك كاري ساختمان؛

چ) گزارش پايان عمليات روكار تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ساختمان؛

ح) گزارش پايان عمليات اجراي ساختمان

۲-۷-۱۳ : گزارشهاي مربوط به ساختمانهاي گروه « ج و د»

الف) گزارش وضعيت همجواري محل ساختمان و اعلام شروع عمليات ساختماني؛

ب) گزارش تاييد تحكيم و پايدارسازي همجواري ها و پايان پي سازي ساختمان؛

پ) گزارش پايان اسكلت و سقف هاي زير زمين يا زير زمين ها و اعلام وضعيت مجاري و محـل هـاي تأسيسـات عمومي و آسانسور ساختمان؛

ت) گزارش پايان اسكلت و سقف ها تا طبقه مياني ساختمان از روي زمين و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي؛

ث)گزارش پايان اسكلت و سقف هاي ساختمان تا طبقه آخر آن و اعلام وضعيت مجاري تأسيساتي؛

ج) گزارش پايان عمليات سفت كاري ساختمان؛

چ) گزارش پايان عمليات توكار تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ساختمان اعـم از موتورخانـه، آسانسـور، تجهيزات و تسهيلات عمومي، برق اضطراري، لوله گذاري، لوله كشي گاز و غيره.

ح) گزارش پايان نماسازي هاي خارجي ساختمان؛

خ) گزارش پايان نازك كاري هاي داخلي ساختمان؛

د) گزارش پايان عمليات تأسيسـات برقـي و تأسيسـات مكـانيكي عمـومي سـاختمان مانند موتورخانـه، آسانسـور، تابلوهاي برقي،گاز و غيره؛

ذ) گزارش پايان نصب لوازم و تجهيـزات بهداشـتي، ايمنـي، حفـاظتي و تأسيسـات روكـار برقـي و مكـانيكي ساختمان.

 ر) گزارش پايان عمليات اجرايي ساختمان.


Related News

Comments are Closed