لزوم رعایت بند ۱۲-۲-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

633 بازدید

٢-٢-٢ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

١٢-٢-٢-١ مسدود یا محدود نمودن پياده روها و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبار کـردن مصـالح یـا انجام عمليات ساختمانی با رعایت مفاد بنـد هـای ١٢-١-٤-١ و ١٢-١-٤-٢ و مـوارد زیـر امکـان پـذیر مـی باشد:

الف: وسایل، تجهيزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها، تأسيسات عمومی، ساختمان ها، ابنيه و درختان مجاور به وجود نياورند. مصالح و وسایل فوق شب هـا نيز باید به وسيله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتياط مشخص شوند.

ب: در مواردی که نياز به تخليه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی بـه منظور جلوگيری از لغزش، فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.

ج: در مواردی که پایه های داربست (موضوع فصـل ١٢-٧ (در معـابر عمومـی قـرار گـيرد، بایـد بـا اسـتفاده از وسایل مؤثر از جا به جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگيری شود.

١٢-٢-٢-٢ هنگامی که بر اثر انجـام عمليـات سـاختمانی خطـری متوجـه رفـت و آمـد عـابران و يـا خودروهـا باشد، باید با رعایت مفاد بند ١٢-٢-٢-١ و با کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مـورد از مـوارد زیـر بـه کار گرفته شود:

الف: گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر در فاصله مناسب

ب: قرار دادن نرده های حفاظتی متحرک در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغ های چشمک زن یا سایر علائم هشدار دهنده

ج: نصب علائم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسير در فاصله مناسب

د: روشنایی محوطه خطر در تمام طول شب


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *