تعهدات بیمه تکمیل درمان 1397 – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی