لزوم تكميل دفترچه ي اطلاعات ساختماني شماره 2 و لزوم انجام آزمايش هاي تعيين مقاومت فشاري بتن – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی