آبان, ۱۳۹۸

 

ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.


لزوم رعایت بند ۱۲-۲-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

٢-٢-٢ ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی ١٢-٢-٢-١ مسدود یا محدود نمودن پياده روها و سایر معابر و فضاهای عمومی، برای انبار کـردن مصـالح یـا انجام عمليات ساختمانی با رعایت مفاد بنـد هـای ١٢-١-٤-١ و ١٢-١-٤-٢ و مـوارد زیـر امکـان پـذیر مـی باشد: الف: وسایل، تجهيزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها، تأسيسات عمومی، ساختمان ها، ابنيه و درختان مجاور به وجود نياورند. مصالح و وسایل فوق شب هـا نيز باید به وسيله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتياط مشخص شوند.بیشتر بخوانید


بودجه درآمدی سال۹۷ – بودجه هزينه جاري سازمان


لزوم اصلاح تعیین بر و کف


کنترل مضاعف برای پروژه های گاز خانگی و تجاری در استان اجرایی می شود.

.


برگزاری دوره های آموزشی بستگی به سطح نگاه هیات مدیره نسبت به آموزش دارد.

.


ویرایش سوم مبحث هشتم


دفاتر طراحی دایر


لزوم رعایت مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان


دوره تست و تحویل تاسیسات الکتریکی و مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

مهلت ثبت نام در دوره آموزشی تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمانها تا ۲۸ مهرماه۹۸ تمدید شد زمان ۱۰ آبان۹۸ مدرس: دکتر سریری هزینه دوره ۷۰هزارتومان دارای امتیازتمدیدپروانه جهت اطلاعات بیشتروثبت نام، در مهلت اعلام شده به کارتابل مهندسی خود(قسمت آموزش ، ثبت نام همایشها و دوره های آموزشی) مراجعه نمایید.