اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی