سه شنبه, اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۸

 

مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.

بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان با اكثريت آرا به تصویب مجمع عمومی رسيد.