سه شنبه, فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۸

 

امسال سال مهندسی در کشور است زیرا مهندسان برای هنر تولید خلق شده اند.

با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید، سهم مهندسان از دیگر مشاغل بیشتر است.