دی ۲۰, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

پنج شنبه, دی ۲۰ام, ۱۳۹۷

 

همایش مجریان و شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی برگزار گردید.

اگر دغدغه جامعه مهندسی فقط مسائل صنفی نباشد و مسائل زیستی نسل آینده، رفاه و اقتصاد مردم باشد به طور حتم مردم نیز به جامعه مهندسان اعتماد خواهند کرد.