آبان ۱۳, ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی