شهریور ۱۳۹۷ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

شهریور, ۱۳۹۷

 

تمامی بیمه نامه های سازمان (تاریخ ۹۷/۵/۳۱ لغایت ۹۸/۵/۳۱)

دانلود بیمه نامه مدنی ناظر طراح محاسب دانلود بیمه نامه مسئولیت مدنی مجری دانلود تفاهم نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین مجری دانلود تفاهم نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسی ناظر طراح محاسب دانلود قرارداد بیمه درمان – تکمیلی


خروج سرمایه گذاری مسکن از حوزه دلالی و بورس بازی

باید تلاش شود تا به خرید و فروش، بنگاه داری و سوداگری در حوزه صنعت ساختمان دامن زده نشود تا بتوان تاثیر آن را در حوزه اشتغال نیز مشاهده کرد.


برگزاری دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت نتایج آزمون


تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه و دوره های اجرا ویژه صدور پروانه

تقویم آموزشی دوره های ارتقا ء پایه تقویم آموزشی دوره های اجرا-ویژه صدور پروانه (ورودبه حرفه-پایه۳)


حضور سازمان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تأسیسات بجنورد

.