خرداد ۱۳۹۷ – برگه 2 – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی