دی ۶, ۱۳۹۶ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

چهارشنبه, دی ۶ام, ۱۳۹۶

 

زلزله؛ تبدیل تهدید به فرصت

نهادهای متولی ساخت در استان، متولی ایجاد فرهنگ ساخت در استان هستند.


نقش مهم دانش و آگاهی عمومی در ساخت بناهای ایمن

زلزله های متعدد در کشور و رفتار زمین اهمیت کیفیت ساخت را روشن می کند.