آبان ۱۳۹۶ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی