پنج شنبه, خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۶

 

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی و تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۹۵ برخی صاحبان مشاغل

مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی تعیین مالیات مقطوع عملکرد ۹۵ برخی صاحبان مشاغل