استقرار دفتر نمایندگی و بازرسی گاز سازمان در شهرستان راز و جرگلان

.

شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

دانلود شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

دوره های ارتقا پایه سازمان

 

بازدید از دفتر نمایندگی اسفراین

مهندس علی اکبر رمضانی رئیس سازمان استان, روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه ۹۷ از دفتر نمایندگی شهرستان اسفراین بازدید کرد و از نزدیک روند امور جاری دفتر را مورد بررسی قرار داد. در این بازدید که چند تن از اعضای هیات مدیره نیز حضور داشتند مهندس ناظری رئیس دفتر نمایندگی اسفراین از روند امور جاری و پاره ای از مشکلات دفتر نمایندگی توضیحاتی ارائه فرمودند.  سپس رئیس سازمان استان خواستار برنامه ریزی های دقیق تر با هدف بررسی روند اجرایی مسائل سازمانی و هماهنگی هر چه بهتر با حوزهبیشتر بخوانید

شیوه نامه صدور و تمدید ارتقا پایه مهندسی

دانلود شیوه نامه صدور و تمدید ارتقا پایه مهندسی