رضا داغستانی

 

تعهدات بیمه تکمیل درمان ۱۳۹۷


تقویم دوره های آموزشی ارتقاء(شهریور و مهر)


جدول برنامه زمان بندی سالن های ورزشی

.


سازمان نظام مهندسی یک سرمایه ملی است

ما امروز پاسدار و امانت دار ۲۰ سالتلاش و کوشش خودمان و همکارانمان در عرصه مهندسی هستیم


خواست ما این بود که دو منفعت (ناظر و بازرس) از یکدیگر جدا شود

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعارض منافع بازرسان و ناظران ساختمانی، وضعیت ساختمان سازیدر تهران را جنگل ساختمانی خواند.