سعید ارحامی

 

نقش مؤثر نیروهای متخصص در افزایش کیفیت زندگی شهروندان

اگر افراد دارای صلاحیت و دانش کافی در جایگاه مسئولیتی ساخت و ساز قرار بگیرند، پاسخ گویی به شهروندان به شیوه مطلوب تری انجام می شود.


آزمون ورود به حرفه مهندسی برگزار شد.

.


نیازمند یکسان سازی قوانین ساخت و ساز در کشور هستیم.

امروزه دقت و سرعت از مؤلفه های کیفیت هستند و اگر به موازات کیفیت ارتقاء پیدا نکنند، نیازهای مردم در حوزه ساختمان تامین نمی شود.


نشست تخصصی و سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری بجنورد و سازمان ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد.

ماهیت و ذات همکاری تخصصی بین اداره ثبت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، حفظ و تامین حقوق مردم، کاهش اختلاف و افزایش سرعت و دقت می شود.


سمینار آموزشی پیشگیری از حوادث گاز و مسئولیت ناظران، مجریان و بهره برداران برگزار شد.

آموزش، یکی از مولفه های اصلی توسعه در کسب و کار مهندسی است.